ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEK

MOLKER ELEKTRO KFT. ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI

BEVEZETÉS
Jelen Általános Kereskedelmi Feltételek az irányadók a Molker Elektro Kft. összes kereskedelmi ügyletére, továbbá az ezen ügyletekkel összefüggő egyedi szerződésekre, kivéve, ha a felek a fent említett egyedi szerződésekben másként nem rendelkeznek.
A Partner ettől eltérő Általános Üzleti Feltételei a Molker Elektro Kft. felé kizárólag abban az esetben érvényesek, ha ahhoz a Molker Elektro Kft. írásban hozzájárul.

ÉRTÉKESÍTÉST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

A Molker Elektro Kft. a Partner ajánlatkérésére rövid határidővel, írásban vagy szóban válaszol, mely ajánlat tartalmazza a termékek várható szállítási határidejét, a vonatkozó, aktuális listaárakat. Amennyiben az ajánlaton külön érvényességi idő nincs feltüntetve, úgy az ajánlat érvényességi ideje 15 nap. A Molker Elektro Kft. ajánlatai kötelezettség nélküliek.

A Partner a megrendelését írásban (postán, faxon, e-mailben küldve vagy személyesen átadva), a www. elektro.molker.hu webáruházban, vagy szóban (telefonon, személyesen) közli a Molker Elektro Kft-vel, ezzel jön létre a felek közti írásbeli vagy szóbeli egyedi szállítási szerződés.

A Molker Elektro Kft. lehetővé teszi a Partner részére a rendelt termék minőségét bemutató mintadarabok megtekintését. Amennyiben a Partner nem él ezzel a jogával, úgy a Molker Elektro Kft. a megrendelt terméket minőségileg és tartalmilag elfogadottnak tekinti.

A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Molker Elektro Kft. nem vállal felelősséget a webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A Molker Elektro Kft. a megrendeléseket a Partner kérése esetén rövid határidőn belül a megrendeléssel azonos módon visszaigazolja. Amennyiben a Molker Elektro Kft. nem tudja a Partner megrendelését teljesíteni, úgy erről a tudomására jutást követően köteles őt rövid határidőn belül, a megrendeléssel azonos módon értesíteni.

A megrendelés módosítása vagy lemondása a Partner részéről kizárólag írásban lehetséges. A Molker Elektro Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés módosításából vagy lemondásából származó nem elhárítható felmerült költségeit teljes mértékben a Partnerre hárítsa.

ÉRTÉKESÍTÉS

Felek eltérő írásbeli megállapodás hiányában a teljesítés helyén a Molker Elektro Kft. telephelyét értik. A fuvareszközre történő felrakás és szállítás a Molker Elektro Kft. telephelyéről a Partner feladata, így az a Partner saját költségére és kockázatára történik. Partner a fuvareszközt a megadott szállítási napon olyan időben köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre.

Partner erre vonatkozó írásbeli megrendelése és ennek Molker Elektro Kft. általi visszaigazolása esetén a teljesítés helye a Partner telephelye. A fuvareszközre történő felrakás és szállítás a Molker Elektro Kft. telephelyéről ekkor a Molker Elektro Kft. feladata, így az a Molker Elektro Kft. saját költségére és kockázatára történik. Partner köteles biztosítani, hogy a Molker Elektro Kft. a Partner telephelyére akadálymentesen bejusson.

Molker Elektro Kft. a Partner külön hozzájárulása nélkül jogosult a fuvar teljesítésére alvállalkozót igénybe venni. Külső vállalkozóval történő szállítás esetén a Partner a szállítmányozó cégtől nem az egyes termékek, hanem egy küldemény átvételére kötelezi magát. A küldemény komplettségére vonatkozó esetleges reklamációjával a store@molker.hu elektronikus postacímen fordulhat a Molker Elektro Kft-hez a küldemény átvételét követő 24 órán belül.

A teljesítési határidőre a Partner által visszaigazolt ajánlatban foglaltak irányadóak. A külföldről behozott termékek szállítási határideje a külföldi fél által történő szállítás határidejéhez igazodik, ebben az esetben egy végső határidő megadására kerül sor, mely különösen indokolt esetben módosítható.

Szállítási határidő túllépése esetén minden kárigény ki van zárva olyan mértékben, amilyen mértékben ezt a jogszabály nem tiltja.

A Partner köteles megadni az általa megrendelt termékek átvételére jogosult személyek adatait. Amennyiben a személyekben változás áll be, úgy a Partner köteles arról a Molker Elektro Kft-t haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmaradásából eredő esetleges károkért és jogi következményeiért a Molker Elektro Kft. nem vállal felelősséget.

A Molker Elektro Kft. a termékeket minden esetben szállítási irat kíséretében adja át. A szállítási iratot a Partner képviselője – a nevét azonosítható módon – aláírja, s ez bizonyítja, hogy az iraton szereplő termékeket a Partner hiánytalanul átvette. Az esetleges mennyiségi eltéréseket, minőségi kifogásokat a szállítási iraton kell feltüntetni.

A Felek megállapodnak, hogy a Molker Elektro Kft. jogosult raktárkészlete szerint részszállítást teljesíteni, amelyről előzetesen értesíti a Partnert.

Az áru csomagolása a Molker Elektro Kft. feladata. Az ajánlatban és árlistákban szereplő árak hagyományos gyártói csomagolással értendők. A Partner kérésére adott olyan csomagolás, amely a hagyományos csomagolástól eltér, ártöbbletet von maga után.

A Molker Elektro Kft. a csomagoló anyagot semmilyen esetben nem veszi vissza. A szállításhoz használt egy utas vagy normál raklapot az áru átvételekor ki kell cserélni, vagy visszaküldeni.

A termékekre vonatkozó kárveszély, állagmegóvási kötelezettség a Partnernek való átadás időpontjában száll át a Molker Elektro Kft-ról a Partnerre.

Amennyiben a Partner a termékeket a Molker Elektro Kft. termékek megérkezéséről szóló értesítését követő tíz naptári nap alatt nem veszi át, a Molker Elektro Kft. kötelezettségei megszűnnek, és jogosult a termékeket harmadik személynek értékesíteni. A Partner ilyen esetben semmiféle kárigénnyel nem fordulhat a Molker Elektro Kft-hoz.

FIZETÉS

A termékek vételára alatt a Molker Elektro Kft. telephelyén átvett termékek csomagolás nélküli nettó listaára értendő. A webáruházban rendelt termékek feltüntetett árai bruttó árak, melyek tartalmazzák a csomagolási költséget.

Minden fizetést, előleget vagy előzetes fizetéseket forgalmi adóval együtt kell teljesíteni.

A webáruházban leadott rendelések esetén a minimum rendelési összeg bruttó 5000 Ft. A szállítási költség bruttó 25 000 Ft értékű rendelés alatt 2000 Ft; bruttó 25 000 Ft értékű rendelés felett ingyenes.

A Molker Elektro Kft. az általa kiadott listaárak változtatásának jogát a gyártói árváltoztatások és a devizaárfolyamok ingadozása miatt fenntartja, azzal, hogy legkésőbb a megrendelés leadásakor, köteles közölni a Partnerrel az aktuális listaárakat. A Molker Elektro Kft. a listaárakból külön feltételek szerint árengedményt biztosíthat Partner részére. A Molker Elektro Kft. a Partner árajánlat kérésére ad ki egyszeri árat, amely az árajánlatban meghatározott ideig érvényes.

Ha a megrendelést a Partner kérésére a megrendelés leadásától számított legalább hat hónap múlva kell teljesíteni, költségnövekedés esetén a Molker Elektro Kft. jogosult az árak arányos emelésére.

A Molker Elektro Kft. lehetőséget biztosíthat a Partner részére a számlák átutalással történő kiegyenlítésére, amennyiben a Partner hitelképességének elbírálása ezt lehetővé teszi.

A Partner, késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni a Molker Elektro Kft-nak.

Amennyiben a Partnernek lejárt tartozása van, ennek maradéktalan kiegyenlítéséig a Molker Elektro Kft. fenntartja a jogot arra, hogy csak készpénzfizetés ellenében értékesítsen árut a Partner részére.
Amennyiben bármely forrásból a Molker Elektro Kft. tudomására jut, hogy a Partner fizetőképessége jelentős mértékben megromlott, továbbá, ha ellene végelszámolási vagy felszámolási eljárás indult, a Molker Elektro Kft. jogosult fizetési biztosítékot kérni. A fizetési biztosíték módjának és eszközének megválasztási joga a Molker Elektro Kft-t illeti meg.

Amennyiben a Partner ellen végelszámolási vagy felszámolási kérelem kerül benyújtásra, a Partner kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti a Molker Elektro Kft-t.

A Partner tudomásul veszi, hogy a Molker Elektro Kft. lejárt követeléseinek érvényesítésére esetenként követeléskezelő cég szolgáltatását veszi igénybe.

A Partner visszatartási joga kizárt. A Partner csak olyan követelések beszámítására jogosult, amelyek a Molker Elektro Kft. által elismertek vagy bíróság által jogerősen megállapítottak.

A Molker Elektro Kft. jogosult az egyedi szállítási szerződésben meghatározott termékek bruttó értékének legfeljebb 40 (negyven) %-áig terjedő összegben előleget, illetve speciális megrendelés esetén 15 (tizenöt) %-áig terjedő összegben foglalót kérni, amit a Partner az egyedi szállítási szerződés létrejöttekor köteles pénzben kiegyenlíteni. Az előleg, illetve a foglaló összege az egyedi szállítási szerződés teljesítésekor a vételárba beszámít. Amennyiben az egyedi szállítási szerződés teljesítése bármely okból elmarad, az előleg összege teljes mértékben visszajár, míg a foglalóra a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit (Ptk. 243-245. §) kell alkalmazni.

TULAJDONJOG

A Partner tudomásul veszi, hogy a Molker Elektro Kft. az áru tulajdonjogát a vételár és járulékai (ÁFA, csomagolási-, szállítási és egyéb felmerült költség, késedelmi kamat) teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a Partner saját költségére köteles az árut gondosan kezelni, tűztől, nedvességtől, lopástól óvni. Ha szükséges, karbantartási és felügyeleti tevékenységet köteles saját költségére megfelelő időben végeztetni.

A tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a Partner számára tilos az áru zálogjoggal, vagy egyéb módon történő megterhelése, illetve elidegenítése, megsemmisítése.

A Partner köteles a Molker Elektro Kft-t harmadik személy által indított, a tulajdonjog fenntartással korlátozott termékeket érintő bármely peres, illetve nem peres (így különösen végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási) eljárásról – a peres és nem peres eljárással kapcsolatos nyilatkozat megtételéhez (végrehajtással szembeni igénybejelentéshez) szükséges iratok átadása mellett – haladéktalanul értesíteni. A Molker Elektro Kft. ez által keletkező beavatkozási költségeit a Partner viseli.

Ha a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a Partner az árut értékesíti, köteles a teljes vételár megfizetéséig a Molker Elektro Kft. tulajdonjogát az Ő átvevő ügyfelével szemben fenntartani. A Partner biztosítékként a jelen általános feltételek erejénél fogva engedményez a Molker Elektro Kft-ra minden a Molker Elektro Kft. által szállított áru értékesítéséből, megmunkálásából, feldolgozásából eredő követelést.

Szükség esetén a Molker Elektro Kft. felszólítására a Partner köteles az átvevő ügyfelét az engedményezésről értesíteni, és az engedményezésből eredő jog érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat a Molker Elektro Kft. rendelkezésére bocsátani.

Amennyiben a Partner jelentős fizetési késedelembe esik, a Molker Elektro Kft. a még ki nem fizetett áruk vonatkozásában – a Partner figyelmeztetését követően – jogosult az egyoldalú elállásra és a ki nem fizetett áru visszavételére, valamint kárigény érvényesítésére, a Partner pedig köteles az ilyen árut hiánytalanul és sértetlenül a Molker Elektro Kft-nak visszaadni.

ÉRTÉKESÍTÉST KÖVETŐ FOLYAMATOK

A Molker Elektro Kft. köteles a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat betartani, és ezeknek, valamint a szabványoknak, hatósági előírásoknak és a Felek megállapodásának megfelelő minőségű és kiszerelésű, hibátlan termékeket szállítani. A Molker Elektro Kft. szavatol azért, hogy a termékek minősége az átadáskor megfelel a minőségre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, illetve szabványok által előírt minőségnek és műszaki paramétereknek.

A Partner köteles a termékek átvételekor azok mennyiségi, minőségi vizsgálatát azonnal elvégezni. Nem kell vizsgálni a termékek azon tulajdonságait, amelyek minőségét a Molker Elektro Kft. tanúsítja, vagy amelyre jogszabály rendelkezései szerint jótállás vonatkozik.

Amennyiben a termékek minőségileg hibásak, vagy azok mennyisége nem felel meg az egyedi szállítási szerződésnek, illetve szállítási iratnak, a Partner a szállítási iraton köteles közölni a kifogását a Molker Elektro Kft-gal, és egyidejűleg az általa érvényesíteni kívánt szavatossági igényt is megjelölni. Az átvételt követően a Partner mennyiségi kifogást nem tehet, minőségi kifogást pedig csak rejtett hiba esetén, az arról való tudomásszerzést követő 2 (két) munkanapos jogvesztő határidőn belül. Ilyen esetben a Partner köteles lehetővé tenni a Molker Elektro Kft. számára a hiba és hiba okának feltárását, ennek érdekében a kifogásolt termékeket a Molker Elektro Kft. rendelkezésére bocsátani.

A Molker Elektro Kft. által forgalmazott termékek elsősorban világítástechnikai és villamos ipari célra szolgálnak, és hacsak eltérő megjelölés nincs a termék-címkén, nem használhatók bármely más célra. A Partner kijelenti és garantálja a Molker Elektro Kft. felé, hogy valamennyi, a Molker Elektro Kft-tól beszerzett terméket megfelelően fog használni és forgalmazni és/vagy az ezekkel előállított termékeket is a szakterületen járatos, értelmes ember gyakorlatának megfelelően, szigorú összhangban az alkalmazandó, jelenleg érvényes, valamint az ezt követően érvénybe lépő törvényekkel és szabályokkal használja és forgalmazza.

A Molker Elektro Kft-t nem terheli felelősség és nem köteles visszárut elfogadni, ha a minőségi hiba arra vezethető vissza, hogy a Partner az árut nem megfelelően tárolta vagy szállította.

A Molker Elektro Kft. mindenfajta szavatossági kötelezettsége megszűnik, ha a Molker Elektro Kft. előzetes hozzájárulása nélkül bárki a termék valamely hibáját javítja, vagy azon módosítást hajt végre.

A Molker Elektro Kft. elfogad visszárut, amennyiben az áru hibás és a hiba nem az áru Partner általi átvételét követően keletkezett. A visszavételezés elfogadása a Molker Elektro Kft. döntésétől függ.

A Felek a Partner által bejelentett mennyiségi, minőségi kifogást a termék közös szemrevételezése, vizsgálata, szükség esetén külső szakértő szakvéleménye alapján, rendezik. Külső szakértő bevonása esetén ennek költsége akkor terheli kizárólag a Molker Elektro Kft-t, ha a szakértő megállapítja a termék – Partner szavatossági igényének alapját képező – hibáját. Amennyiben a vizsgálat eredményét a Felek nem vitatják, annak megfelelően a Partner eleget tesz fizetési kötelezettségének, illetve a Molker Elektro Kft. arányos mértékben eláll az ellenértékre vonatkozó igényétől. Amennyiben valamelyik Fél nem ért egyet a vizsgálat eredményével, jogosult az illetékes bíróság előtt eljárást indítani.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében – kizárólag a www.elektro.molker.hu webáruházban leadott rendelések esetén – a Partner a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Partner vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Partnernek kell viselnie, a Molker Elektro Kft. nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Partnert a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a Molker Elektro Kft. azonban nem köteles a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár értékét megtéríteni. A Molker Elektro Kft. a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Partner részére, beleértve a szállítási díjat is. A Partner köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Molker Elektro Kft. részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Molker Elektro Kft. címen leadni.

Amennyiben a Partner élni szeretne elállási jogával, annak jelzését a Molker Elektro Kft. csak írásban fogadja el, emailben vagy postai úton. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Molker Elektro Kft. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Partner a Molker Elektro Kft. részére.

Nem illeti meg az elállási jog a Partnert olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Partner utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Az elállási jog nem illeti meg az olyan vállalkozást, amely a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

A visszatérítést a Molker Elektro Kft. mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen feltételek 2020. december 1. napjától visszavonásig hatályosak.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen feltételek alapján létrejövő kereskedelmi ügyleteikhez kapcsolódóan a másik Félről tudomásukra jutott valamennyi tényt, adatot és információt üzleti titoknak tekintik, és szigorúan bizalmasan kezelik, illetve megőrzik. A Felek tudomásul veszik, hogy a fenti tények, adatok és információk a másik Fél előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra és nem közölhetők harmadik személlyel, kivéve a Felek képviselőit, munkavállalóit és a teljesítésben közreműködő egyéb személyeket, jogi és gazdasági tanácsadókat, a követeléskezelésben részt vevő harmadik személyeket, bírósági vagy hatósági eljárásokat, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb eseteket.

Minden nemű vis major, amely nem a teljesítésre kötelezett félnek róható fel, mentesíti a Molker Elektro Kft-t a szállítási kötelezettség alól.

A Felek megállapodnak, hogy bármilyen, a jelen feltételekből eredő, illetve azzal kapcsolatban közöttük felmerülő vitát békés úton, tárgyalások és egyeztetések révén kísérelnek meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére – értékhatártól függően – kikötik a Dunaújvárosi Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Partner panasszal a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
E-mail: nfh@nfh.hu